Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

RuttuNuttu™
Marianne Talvikki Tmi.
Käsityöläiskuja 2
37500 Lempäälä

2. Yhteystiedot tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä

Marianne Talvikki, info@ruttunuttu.com, puh. 045-8718711

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.


4. Käsittelyn oikeusperuste

RuttuNuttu™ (Marianne Talvikki tmi.) oikeus käsitellä Asiakkaan henkilötietoja perustuu pääsääntöisesti asiakassuhteen synnyttämään oikeutettuun etuun.

Henkilötietoja voidaan käsitellä myös suostumuksen perusteella.

5. Käsiteltävät henkilötiedot

RuttuNuttu™ voi käsitellä kaikista asiakkaista seuraavia perustietoja

etu- ja sukunimi
postiosoite
puhelinnumero
sähköpostiosoite
syntymävuosi
henkilötunnus (suostumuksen perusteella)
lemmikkieläimiä koskevat tiedot
asiakkaaksi tunnistautuneena tehdyt ostotiedot, asiakasnumero ja salasana rekisterinpitäjän sähköisiin palveluihin
Asiakkaaseen kohdistetut asiakasviestintä- tai suoramarkkinointitoimenpiteet sekä tiedot siitä, miten rekisteröity on niitä hyödyntänyt
RuttuNutun verkkokaupan asiakkaista ja verkkopalvelun www.ruttunuttu.com, sekä mobiilipalveluiden käyttäjistä voidaan lisäksi käsitellä seuraavia tietoja
toimitustapaa ja maksutapaa koskevat tiedot, mukaan lukien toimitusosoite (jos eri kuin tilaajan tiedot)
asiakasviestintään liittyvät tiedot, mukaan lukien palautteet, reklamaatiot ja puhelut,
maksamiseen, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden välityksellä saatavat RuttuNuttu verkkopalvelujen käyttämistä koskevat tiedot ja tekniset tiedot
tiedot koskien Asiakkaan luomaa sisältöä tai muuta toimintaa verkkopalvelussa, kuten omien tietojen päivittäminen tai tuotearvostelut

6. Henkilötietojen kerääminen

RuttuNuttu™ kerää henkilötiedot pääasiassa asiakkaalta itseltään, esimerkiksi, kun asiakas rekisteröityy eri palvelukanavissa.
Jotta RuttuNuttu™ pystyy tarjoamaan asiakkaille verkkopalveluita, sen on käsiteltävä asiakkaiden henkilötietoja.
Mikäli Asiakas ei halua luovuttaa verkkolomakkeilla pakollisiksi merkittyjä henkilötietojaan, ei RuttuNuttu™ kykene tarjoamaan palvelua asiakkaalle.

7. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta
tai rekisterinpitäjän lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi. Passiivisten asiakkaiden henkilötiedot poistetaan säännöllisesti.

9. Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.
Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä
tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen
tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua,
pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”).
Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.
Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).